Forældremyndighed og samvær

Forældremyndighed
Børn og unge under 18 år er under forældremyndighed, med mindre de har indgået ægteskab.

Indhold
Forældremyndighedens indehavere bestemmer over barnets personlige forhold.  Der er pligt til at sørge for barnets underhold. Den af forældrene der ikke har barnet, skal bidrage til  ved at betale et underholdsbidrag til barnet. Størrelsen af bidraget fastsættes af statsforvaltningen ud fra indtægtsforholdene.

Forældremyndighedens indehaver varetager også barnets økonomi som værge for barnet. I særlige tilfælde kan en anden person være værge. 

Separation & skilsmisse
Ved separation og skilsmisse er det nu udgangspunktet at der skal være fælles forældremyndighed. fælles forældremyndighed kan ændres ved aftale eller ved dom.

Samlivsophævelse
Ved Samlivsophævelse mellem samlevere gælder det samme.

Ophør af den fælles forældremyndighed
Forældrene kan selv aftale hvem der skal have forældremyndigheden alene. Aftalen skal godkendes af statsforvaltningen, og det bliver den som regel, med mindre det strider mod, hvad der er bedst for barnet.

Er forældrene uenige afgør en domstol hvem, der skal have forældremyndigheden, under hensyntagen til, hvad der er bedst for barnet. 

Genoptagelse af samlivet
Genoptages samlivet mellem ægtefæller der er separerede, så genopstår en fælles forældremyndighed, hvis der har været truffet beslutning om ændring af en fælles forældremyndighed.

Dette er ikke tilfældet ved ugifte samlevende.

Overførsel af forældremyndighed i almindelighed 
Forældrene kan aftale, at forældremyndigheden skal overføres til den, der ikke har den. Aftalen skal godkendes af statsforvaltningen.

Den der ikke har forældremyndigheden kan kræve sig denne tillagt. Dette kræver en særlig begrundelse (for eksempel, at barnet ikke trives ved den, der har forældremyndigheden). Sagen kan i mangel af enighed herom indbringes for en domstol, der træffer afgørelse i sagen ud fra hvad, der er bedst for barnet.

Dødsfald
Har forældrene fælles forældremyndighed, og dør den ene, bliver forældremyndigheden tillagt den anden.

Har en af forældrene forældremyndigheden alene, og dør denne, afgør statsfor- valtningen hvem forældremyndigheden skal tilfalde. Anmoder efterlevende forældre om dette, vil det blive imødekommet med mindre hensynet til barnet taler mod det.

statsforvaltningens afgørelse kan indbringes for domstolene, efter at afgørel-sen er meddelt til den pågældende. Indehavere af forældremyndigheden kan ved testamente tilkendegive, hvem der ved deres død bør have tillagt forældremyndigheden. Dette følges, hvis det ikke strider mod barnets bedste.

Samvær
Barnets forbindelse med begge forældre søges bevaret ved at den, der ikke har barnet boende, har samvær.

Dette samvær kan frit aftales mellem forældrene. Såfremt de ikke kan blive enige, træffer statsforvaltningen afgørelse herom.

Rådgivning
vi har mange års erfaring i behandling af disse følsomme sager.